Strabon

log resultio-spatial/sparqlhtml/pom.xml

age author description
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] rollback the release of v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] rollback the release of v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] rollback the release of v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] rollback the release of v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1
2014-09-24 Babis Nikolaou merge with default branchtemporals
2014-09-17 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2014-09-17 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.2.10v3.2.10
2014-05-23 Panayiotis Smeros Merge with default branch.temporals
2014-05-16 Kostis Kyzirakos Fixed the pomsMonetDB
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] prepare for next development iterationtemporals
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] prepare release v3.2.9-temporalstemporals v3.2.9-temporals
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] rollback the release of v3.2.9-temporalstemporals
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] prepare for next development iterationtemporals
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] prepare release v3.2.9-temporalstemporals
2013-10-20 Konstantina Bereta [maven-release-plugin] prepare release v3.2.9temporals
2013-10-19 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2013-10-19 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.2.9v3.2.9
2013-03-27 Konstantina Bereta merge with defaulttemporals
2013-03-27 Kostis Kyzirakos Modified the version of each artifact from xx.xx.xx-SNAPSHOT to xx.xx.xx-BranchName-SNAPSHOT.temporals
2013-03-26 George Garbis merge with default for full GeoSPARQL supportexperiments-2
2013-03-26 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2013-03-26 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.2.8v3.2.8
2013-03-10 Kostis Kyzirakos Modified version from 3.2.8-SNAPSHOT to 3.2.8-EXPERIMENTS-SNAPSHOTexperiments-2
2013-01-09 George Garbis [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2013-01-09 George Garbis [maven-release-plugin] prepare release v3.2.7v3.2.7
2012-12-11 Kostis Kyzirakos [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2012-12-11 Kostis Kyzirakos [maven-release-plugin] prepare release v3.2.6v3.2.6
2012-12-11 Kostis Kyzirakos [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2012-12-11 Kostis Kyzirakos [maven-release-plugin] prepare release v3.2.5v3.2.5
2012-11-06 Babis Nikolaou split queryresultio-spatial into submodules (one for API that provides the stSPARQLQueryResultFormat and one for each writer implementation, e.g., XML, HTML, etc.)