Strabon

log resultio-spatial/pom.xml

age author description
2015-04-30 Panayiotis Smeros Revert revert! - Retreat from pom war. :(
2015-04-29 Panayiotis Smeros Fixed resultio and evaluation poms.
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] rollback the release of v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] rollback the release of v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] rollback the release of v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] rollback the release of v3.3.1
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2015-03-11 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.3.1
2014-09-24 Babis Nikolaou merge with default branchtemporals
2014-09-17 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2014-09-17 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.2.10v3.2.10
2014-05-23 Panayiotis Smeros Merge with default branch.temporals
2014-05-02 Kostis Kyzirakos Merging with default branchMonetDB
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] prepare for next development iterationtemporals
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] prepare release v3.2.9-temporalstemporals v3.2.9-temporals
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] rollback the release of v3.2.9-temporalstemporals
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] prepare for next development iterationtemporals
2013-10-20 constant [maven-release-plugin] prepare release v3.2.9-temporalstemporals
2013-10-20 Konstantina Bereta [maven-release-plugin] prepare release v3.2.9temporals
2013-10-19 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
2013-10-19 Babis Nikolaou [maven-release-plugin] prepare release v3.2.9v3.2.9
2013-03-27 Konstantina Bereta merge with defaulttemporals
2013-03-27 Kostis Kyzirakos Modified the version of each artifact from xx.xx.xx-SNAPSHOT to xx.xx.xx-BranchName-SNAPSHOT.temporals
2013-03-26 George Garbis merge with default for full GeoSPARQL supportexperiments-2