Strabon

view AUTHORS @ 1393:b84809388dac

had forgotten to create typed literals in TSV writer
author Babis Nikolaou <charnik@di.uoa.gr>
date Thu Sep 18 17:50:48 2014 +0300 (2014-09-18)
parents 0e91d0e7274f
children
line source
1 Manos Karpathiotakis <mk@di.uoa.gr>
2 Kostis Kyzirakos <kkyzir@di.uoa.gr>
3 Manolis Koubarakis <koubarak@di.uoa.gr>
4 Giorgos Garbis <ggarbis@di.uoa.gr>
5 Konstantina Bereta <konstantina.bereta@di.uoa.gr>
6 Charalampos Nikolaou <charnik@di.uoa.gr>
7 Stella Gianakopoulou <sgian@di.uoa.gr>
8 Panagiotis Smeros <psmeros@di.uoa.gr>
9 Kallirroi Dogani <kallirroi@di.uoa.gr>