Strabon

view AUTHORS @ 1336:9ea15e4a930c

Fixed the poms
author Kostis Kyzirakos <kostis@cwi.nl>
date Fri May 16 14:40:15 2014 +0200 (2014-05-16)
parents 0e91d0e7274f
children
line source
1 Manos Karpathiotakis <mk@di.uoa.gr>
2 Kostis Kyzirakos <kkyzir@di.uoa.gr>
3 Manolis Koubarakis <koubarak@di.uoa.gr>
4 Giorgos Garbis <ggarbis@di.uoa.gr>
5 Konstantina Bereta <konstantina.bereta@di.uoa.gr>
6 Charalampos Nikolaou <charnik@di.uoa.gr>
7 Stella Gianakopoulou <sgian@di.uoa.gr>
8 Panagiotis Smeros <psmeros@di.uoa.gr>
9 Kallirroi Dogani <kallirroi@di.uoa.gr>